Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Nsm 1122/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku z 2016-06-29

Sygn. akt IV R Nsm 1122/16

POSTANOWIENIE

Dnia 29 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku IV Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym :

Przewodniczący SSR Aleksandra Sobiech

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 roku w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z urzędu wskutek zawiadomienia Kliniki (...) w G.

z udziałem H. P.

o zezwolenie na przeprowadzenie procedury medycznej u H. P.

postanawia:

zezwolić lekarzom (...) Centrum (...) w G. na wykonanie procedury medycznej – założenia przezskórnej endoskopowej gastrostomii (P.-a) u H. P. nr PESEL (...), zastępując tym samym jego zgodę.

UZASADNIENIE

Zawiadomieniem z dnia 26.08.2016 r. Klinika (...) w G. wystąpiła o wydanie zgody na wykonanie procedury medycznej – założenia przezskórnej endoskopowej gastrostomii (P.-a) u H. P. który z uwagi na swój stan zdrowia nie może wyrazić zgody. Z zawiadomienia wynika, że uczestnik postępowania został przyjęty do (...) Kliniki (...) z powodu udaru niedokrwiennego lewej półkuli mózgu oraz zespołu otępiennego. Od początku hospitalizacji uczestnik postępowania wymaga karmienia sondą dożołądkową. Konieczne jest założenie u pacjenta przezskórnej endoskopowej gastrostomii, co umożliwi dalsze właściwe odżywianie chorego. Zbyt długie utrzymanie sondy dożołądkowej może skutkować wystąpieniem powikłań np. odleżyn w obrębie gardła oraz przełyku. Powyższych powikłań można uniknąć poprzez odżywianie bezpośrednio do żołądka. Uzyskanie od chorego świadomej zgody na ww. zabieg z uwagi na zaburzenia świadomości oraz zespół otępienny nie jest możliwe. Rokowanie co do poprawy stanu klinicznego jest niekorzystne.

Z konsultacji lekarza psychiatry z dnia 26.08.2016 r. wynika, że uczestnik postępowania pozostaje w śpiączce mózgowej. Bez żadnego kontaktu z otoczeniem, nie reaguje na żadne bodźce. Uczestnik postępowania nie jest w stanie wyrazić świadomiej zgody na leczenie, w tym na wykonanie zabiegów operacyjnych.

(dowód: zawiadomienie, konsultacja psychiatryczna)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 05.12.1996r. /Dz. U. nr 226/05 p. 1943 z p. zm./ leczenie jest dobrowolne. Zgodnie z art. 30 lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia , oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Zgodnie z art. 32 w/w ustawy lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Art. 33 wskazuje, iż badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. Ust. 2 wskazuje, iż decyzję o podjęciu czynności medycznej, w tych okolicznościach , lekarz powinien w miarę możliwości skonsultować z innym lekarzem. Analogicznie stanowi przepis art. 34 ust. 1 ustawy, co do możliwości wykonania przez lekarza zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta. Ust.3 tego artykułu stanowi, iż lekarz może wykonać te czynności , wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe- po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

Zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego może wyrazić tylko pacjent, którego stan zdrowia pozwala na przyjęcie ze zrozumieniem informacji udzielanej mu przez lekarza i podjęcie, odpowiednio do uzyskanej informacji, decyzji co do poddania się określonym działaniom medycznym lub co do odmowy poddania się im. Do lekarza należy ocena co do tego, czy pacjent znajduje się w odpowiednim stanie zdrowia fizycznego i psychicznego, by móc wyrazić zgodę w sposób świadomy. /por. T. D.-N. Prawo i Medycyna 2000/6-7/78/

Oceniając okoliczności sprawy Sąd uznał, że celowe jest wyrażenie zgody na wykonanie zabiegu założenia przezskórnej endoskopowej gastrostomii (P.-a) u H. P.. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że stan zdrowia uczestnika postępowania wymaga interwencji medycznej, a nie jest on w stanie wyrazić zgody na leczenie, na przeprowadzenie u niego zabiegów medycznych.

Przedmiotowy zabieg jest konieczny w celu ustabilizowania sytuacji zdrowotnej uczestnika postępowania.

Mając na uwadze powyższe na mocy art. 34.ust 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 05.12.1996 roku (tekst jednolity Dz. U z 1997 roku, Nr 28, poz. 152) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować i zakreślić w rep. Ns

2.  Odpis post. doręczyć:

-Klinice ze stwierdzeniem wykonalności bez pouczenia /faksem i pocztą/,

-ucz. post. z pouczeniem o apelacji,

3.  Z wpł. lub za 21 dni.

G., dnia 29.08.2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Stawicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Sobiech
Data wytworzenia informacji: