Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2018

IX C 142/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-04-12

Data publikacji: 2020-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) należy podkreślić, że obowiązek sprawcy szkody jej naprawienia (ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody) jest wyprzedzany przez obowiązek występującego z żądaniem naprawienia szkody udowodnienia przesłanek odpowiedzialności ubezpieczonego.
sygn. akt IX C 142/17 UZASADNIENIE L. M. wystąpił o zasądzenie od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 19.064,04 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie: - od kwoty 18.714,04 zł od 10 maja 2016 roku do dnia zapłaty, od kwoty 350 zł od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Powód dochodził odszkod
Czytaj więcej»

IX C 151/19

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2021-04-26

Data publikacji: 2021-08-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowa kredytu dochodzi do skutku przez złożenie zgodnych oświadczeń woli przez strony, bank zobowiązuje się do oddania określonej sumy do dyspozycji kredytobiorcy, natomiast kredytobiorca do jej zwrotu. Jeżeli zatem bank zobowiązał się do oddania do dyspozycji kredytobiorcy oznaczonej sumy w CHF, ale wypłaconej w walucie polskiej, to nie (...)
sygn. akt IX C 151/19 POSTANOWIENIE 26 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział IX Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Mejka po rozpoznaniu 26 kwietnia 2021 roku w G. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. Z. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. o zapłatę postanawia 1 na podstawie art. 235 2 § 1 pkt 5 k.p.c. pominąć dowód z ustnego uzupełnienia opinii biegłego celem wykazania faktów wskazanych w piśmie pełnomocnika pozwanego z 7 gru
Czytaj więcej»

IX C 151/19

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2021-04-26

Data publikacji: 2021-08-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowa kredytu dochodzi do skutku przez złożenie zgodnych oświadczeń woli przez strony, bank zobowiązuje się do oddania określonej sumy do dyspozycji kredytobiorcy, natomiast kredytobiorca do jej zwrotu. Jeżeli zatem bank zobowiązał się do oddania do dyspozycji kredytobiorcy oznaczonej sumy w CHF, ale wypłaconej w walucie polskiej, to nie (...)
sygn. akt IX C 151/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 26 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział IX Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Mejka po rozpoznaniu 26 kwietnia 2021 roku w G. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. Z. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w G. o zapłatę I. od pozwanego Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na rzecz powoda A. Z. kwotę 34.294,71 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesi
Czytaj więcej»

IX C 153/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-10-30

Data publikacji: 2020-09-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) ciężar dowodu w zakresie wykazania bezzasadności powództwa przechodzi na stronę pozwaną dopiero pod warunkiem, gdy powód zdoła przedstawić dowody na okoliczność zasadności zgłoszonego pod rozwagę sądu żądania.
Sygn. akt IX C 153/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2018 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział IX Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mejka Protokolant: Paweł Zajda po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa C. (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w P. przeciwko J. G. o zapłatę I. powództwo; II zasądza od powoda C. (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w P. na rzecz pozwanego J. G. kwotę 917 zł (dzi
Czytaj więcej»

IX C 153/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-11-16

Data publikacji: 2020-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: (...) ciężar dowodu w zakresie wykazania bezzasadności powództwa przechodzi na stronę pozwaną dopiero pod warunkiem, gdy powód zdoła przedstawić dowody na okoliczność zasadności zgłoszonego pod rozwagę sądu żądania.
Sygn. akt IX C 153/18 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 14 grudnia 2016 roku, wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. wystąpił o zasądzenie od pozwanego J. G. kwoty 1.517,96 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 1 lipca 2015 roku powód i pozwany zawarli umowę ubezpieczenia nr (...) . Pozwany zobowiązał się do opłacani
Czytaj więcej»

IX C 157/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-11-05

Data publikacji: 2021-08-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IX C 157/19 UZASADNIENIE Powód B. W. , reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem, domagał się zapłaty od pozwanego A. S. kwoty 300,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 lipca 2016 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą – parking samochodowy w G. przy ulicy (...) . W dniu 30 czerwca 2016 roku pozwany zawarł
Czytaj więcej»

IX C 183/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-06-08

Data publikacji: 2022-05-18

trafność 100%

1 Sygn. akt IX C 183/18 1 WYROK 1 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaoczny w stosunku do J. M. Dnia 08 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku IX Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Sądu Rejonowego Marcin Stachowicz Protokolant: Karolina Sankowska po rozpoznaniu 08 czerwca 2018 roku w G. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. przeciwko J. M. i L. M. przy udziale interwenienta ubocznego Gminy M. G. o eksmisję I nakazuje poz
Czytaj więcej»

IX C 323/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2020-02-24

Data publikacji: 2020-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "Domaganie się przez powoda zwrotu alimentów nadpłaconych jest niezgodne z zasadami wspołzycia społecznego"
sygn. akt IX C 323/19 UZASADNIENIE M. R. (1) wystąpił przeciwko M. R. (2) z pozew o zapłatę kwoty 2500 zł wraz z odsetkami według stawki 5 % za okres od 30 października 2018 roku do dnia zapłaty. Żądanie zostało zgłoszone tytułem bezpodstawnego wzbogacenia pozwanej. M. R. (2) nie zajęła stanowiska w sprawie. Ustalenia faktyczne Wyrokiem z 30 października 2018 roku w sprawie o sygn. akt II 1 Ca 381/18 Sąd Okręgowy w Gdańsku zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z 29 marca 2018 roku w sprawie o sy
Czytaj więcej»

IX C 324/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2020-02-25

Data publikacji: 2020-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: "To na pozwanym zaś - biorąc pod uwagę skutki milczenia sprzedawcy wprowadzone art. 561 ze zn. 5 k.c. - spoczywał obowiązek dowodowy w tym zakresie"
sygn. akt IX C 324/18 UZASADNIENIE A. M. i J. M. domagali się zasądzenia od Sklepy (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kwoty 20.727,41 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 22 września 2017 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z opłatą skarbową w kwocie 34 zł. Powodowie zgłosili roszczenie tytułem wad w rzeczy sprzedanej. Sklepy (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie
Czytaj więcej»

IX C 377/20

wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 2021-12-16

Data publikacji: 2022-05-06

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt IX C 377/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 16 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku Wydział IX Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Mejka po rozpoznaniu 16 grudnia 2021 roku w G. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. P. i J. P. przeciwko Gminie M. G. o ustalenie I. stawkę procentową 1% opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla udziału wynoszącego (...) w nieruchomości położonej w G. przy ul. (...) stanowiącej działkę nr (...)
Czytaj więcej»